Suomi-yhtiön lisäetupäätös 2014

Suomi-yhtiö ei jaa lisäetuja vuodelta 2014 - asiakkaiden säästöille tuottoa silti jopa 7,2 prosenttia

Suomi-yhtiön hallitus on päättänyt, että vuodelta 2014 ei jaeta vakuutussäästöille lisäetuja. Entisestään alentuneen korkotason takia yhtiö varaa pääomia vakuutussopimuksissa annettujen korkolupausten kattamiseen tulevaisuudessakin. Matalan korkotason ja viranomaisten asettamien vakavaraisuusvaatimusten kiristymisen vuoksi luvattujen tuottojen maksaminen on yhtiölle vaativaa. Suurelle osalle asiakkaista on luvattu jopa 7,2 prosentin vuosittaista tuottoa.

Etuudet jatkuvat entisin ehdoin

Asiakkaiden vakuutussäästöille luvatut korot ovat korkeita nykyiseen korkotasoon nähden. Ns. vanhojen vakuutusten säästöjen vuosituotto on korkeimmillaan 7,2 prosenttia. Se koostuu 4,5 prosentin laskuperustekorosta ja aikanaan myönnetystä 2,7 prosentin vuotuisesta erityisedusta, joka jatkuu aiempien päätösten mukaisin ehdoin. Myös vanhoille riskivakuutuksille aiemmin päätetyt erityisedut jatkuvat vanhoin periaattein.

Vanhoilla vakuutuksilla tarkoitetaan vakuutuksia, jotka olivat Suomi-yhtiössä voimassa jo 1.7.1997 ja ovat edelleen voimassa.

Muiden kuin vanhojen vakuutusten säästöissä vuosituotto on laskuperustekoron tasosta riippuen 2,5 - 4,5 prosenttia.

Markkinakorkojen lasku lisäetupäätöksen taustalla

- Sijoituksemme ovat tänä vuonna tuottaneet kohtuullisesti, syyskuun lopussa alkuvuoden tuotto oli 5,5 prosenttia. Silti toiminnallinen eli markkinaehtoinen tuloksemme on heikko. Yhtiön operatiivista toimintaa ohjataan markkinaehtoisesta näkökulmasta, sillä ensisijaista meille on turvata jo annetut korkolupaukset. Siinä toiminnallinen tulos on keskeistä ja vaikuttaa lisäetupäätökseen, sanoo Suomi-yhtiön toimitusjohtaja Jari Sokka.

Toiminnallisessa tuloksessa huomioidaan taseen kummankin puolen arvonmuutoksen yhteismäärä. Sijoitustuottojen ja vapautuvan vakavaraisuuspääoman arvonmuutokset ovat yhtiön varojen puolella ja vastuuvelka eli vastuut asiakkaille taseen toisella puolella. Markkinakorkojen lasku on kuluvana vuonna kasvattanut vastuuvelan markkinaehtoista arvoa niin paljon, että yhtiön toiminnallinen tulos on selvästi negatiivinen.

Yhtiön sijoituksista valtaosa on korkosijoituksia. Matalariskisillä korkosijoituksilla yhtiö paitsi varautuu EU:n uusiin vakavaraisuusvaatimuksiin myös tasaa markkinakorkojen muuttumisesta johtuvia vastuuvelan arvon heilahduksia.

Lisäetupäätökset tehdään vuosittain

Yhtiön hallitus tekee lisäetupäätöksen vuosittain kulloisenkin vakavaraisuus- ja riskiaseman mukaan. Vakavaraisuusasemalla tarkoitetaan sitä pääoman määrää, jolla yhtiön markkinaehtoiset varat ylittävät yhtiön markkinaehtoiset velat. Riskiasemalla puolestaan tarkoitetaan yhtiön sijoitusomaisuuden laskennallisen riskin ja vakavaraisuusaseman yhteisvaikutusta. Näin ollen lisäedut saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin, vaikka yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan jakamaan lisäetuja mahdollisimman tasaisesti.

Riittävä vakavaraisuus on yhtiölle tärkeää, sillä vakavaraisuuspääoma turvaa vakuutettujen säästöt ja luvatut edut vaikeinakin aikoina. Kaikki yhtiössä olevat vakuutussäästöt ovat laskuperustekorkoisia ja niissä sijoitusriskin kantaa yhtiö toisin kuin nykyään yleistyneissä sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa.

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa asiakas kantaa riskin valitsemiensa sijoitusten arvon kehittymisestä, jolloin vakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoman ei tarvitse olla yhtä korkea.

Ryhmäeläkevakuutuskanta siirtyy Mandatumille vuoden lopulla

Suomi-yhtiön ryhmäeläkevakuutuskannan luovutus Mandatum Lifelle etenee suunnitelmien mukaisesti. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 30.12.2014. Kannanluovutuksessa vakuutetut edut siirtyvät sellaisinaan entisin ehdoin eikä kannanluovutus edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Siirtyvän omaisuuden määrä on noin 1,3 miljardia euroa. Sen lopullinen määrä selviää kannanluovutuksen yhteydessä. Ryhmäeläkekanta käsittää noin 2 300 vakuutusta ja 34 000 vakuutettua.

Kannansiirto liittyy Suomi-yhtiön hallittuun alasajoon, sillä käytännössä run off -tilaa ei voida jatkaa kymmeniä vuosia vakuutuskannan keston loppuun asti.